Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Phụ trách Kế toán - Chi nhánh Thái Nguyên

THAI NGUYEN BRANCH

Work Location Thai Nguyen
Job Level Team Leader / Supervisor
Job Type Permanent
Qualification Bachelor
Experiences 3 - 5 Years
Salary Negotiable
Industry Tourism, Accounting / Auditing / Tax
Deadline to Apply 31/03/2023
Share Facebook Linkedin Save to my jobs

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Uniform
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Business Expense
 • Annual Leave

Job Description

 • Tổ chức kiểm kê, quản lý quỹ tiền mặt và tiền gửi ngân hàng.
 • Tổ chức kiểm tra, soát xét các khoản thu, chi tài chính, các nghĩa vụ thu, nộp ngân sách Nhà nước. Rà soát, đối chiếu và đôn đốc, thu hồi công nợ.
 • Tổ chức và phối hợp với các bộ phận có liên quan thu và quản lý tiền từ bán hàng, cung cấp dịch vụ .v.v. và thanh quyết toán các khoản chi đối với cán bộ nhân viên,  đối tác, khách hàng.
 • Theo dõi, giám sát quá trình sử dụng các khoản chi tiêu tài chính, mua sắm tài sản, trang thiết bị. Phát hiện các trường hợp sử dụng chi phí, tài sản không đúng mục đích và báo cáo, đề xuất hướng xử lý.
 • Chỉ đạo công tác thu thập, xử lý thông tin, hạch toán số liệu kế toán của các kế toán chi tiết và kế toán tại các đơn vị phụ thuộc.
 • Tiếp nhận, kiểm tra, đối chiếu và cân đối số liệu. Phát hiện sai sót và hướng dẫn, phối hợp với các kế toán chi tiết, kế toán các đơn vị trực thuộc xử lý, điều chỉnh phù hợp.
 • Phân tích, dự báo tình hình tài chính của đơn vị, lập kế hoạch tài chính ngắn, trung và dài hạn của đơn vị. Tổ chức triển khai kế hoạch tài chính đã được phê duyệt.
 • Trực tiếp chỉ đạo và giải quyết khó khăn, vướng mắc về lĩnh vực kế toán của Công ty.
 • Tổ chức phổ biến và hướng dẫn kịp thời các chế độ, thể lệ tài chính, kế toán thống kê liên quan đến hoạt động kinh doanh của đơn vị.
 • Tổ chức bảo quản, lưu trữ các tài liệu kế toán, giữ bí mật các tài liệu và số liệu kế toán của Công ty.
 • Lập kế hoạch triển khai công việc báo cáo Lãnh đạo trực tiếp theo tuần, tháng, quý.
 • Tổ chức hướng dẫn và giám sát việc thực công tác tài chính – kế toán, quy chế quản lý tài chính và quản lý chi tiêu nội bộ tại các Phòng ban và đơn vị, phát hiện và ngăn ngừa các trường hợp vi pham.
 • Tổ chức thực hiện giám sát công tác thực hiện kế hoạch tài chính tại các đơn vị trực thuộc và Công ty được Tổ Kế hoạch và Quyết định của Tổng Giám đốc giao
 • Tổng hợp thông tin, số liệu và lập báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch tài chính tình Ban lãnh đạo Công ty. Tham mưu các biện pháp tối ưu hóa hiệu quả sử dụng vốn, cân đối nguồn vốn phù hợp với yêu cầu sản xuất kinh doanh.
 • Xây dựng kế hoạch phân bổ nguồn vốn, xác định cơ cấu vốn phù hợp với từng thời kỳ cụ thể. Phân tích kết quả kinh doanh, hiệu quả sử dụng vốn và đề xuất Tổng Giám đốc các giải pháp sử dụng hiệu quả, tiết kiệm nguồn vốn.
 • Lập báo cáo kết quả kinh doanh, báo cáo lưu chuyển tiền tệ, bảng cân đối kế toán định kỳ hoặc đột xuất và thuyết minh chi tiết gửi Ban Lãnh đạo Công ty.

Job Requirement

- Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành kế toán. 

- Tiếng Anh đọc hiểu được tài liệu chuyên ngành. 

- Hiểu biết về hệ thống phần mềm kế toán

- Hiểu biết về kinh doanh lĩnh vực lữ hành.

- Kỹ năng lập kế hoạch, quản trị và giao tiếp. 

People also viewed

Vietravel Network

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.